Stowarzyszenie na Drodze Ekspresji informuje, że na zapytanie cenowe na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia zawodowego Kurs prawa jazdy kategorii B z egzaminem zewnętrznym, w wymiarze 60 h (30 h teorii i 30 h praktyki) w formie indywidualnej lub grupowej dla 2 uczestników/uczestniczek, który będzie oferowane uczestnikom/uczestniczkom projektu „Sopot – Aktywni Mieszkańcy (etap 2”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestników wpłynęła i została wybrana do realizacji następująca oferta:

1. Ośrodek Szkolenia Kierowców RONDOBIS Wysocka Wiesława, ul. Dąbrowskiego 6d, 84-239 – ocena 100 punktów.