Stowarzyszenie na Drodze Ekspresji zaprasza do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia zawodowego które będzie oferowane uczestnikom/uczestniczkom projektu „Sopot – Aktywni Mieszkańcy (etap 2)”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestników. Szkolenie będzie dotyczyć następującego zakresu:

Kurs komputerowy z egzaminem ECDL – w wymiarze co najmniej 40 h w formie indywidualnej dla 1 uczestnika.

 

Termin i sposób składania ofert:

Ofertę (wypełniony Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania, Wykaz osób – załącznik nr 2 do zapytania oraz oświadczenie o braku powiązań kapitałowych z zamawiającym załącznik nr 3 do zapytania) należy przesłać do dnia 29.06.2020r., do godz. 12:00 na adres e-mail: scop@sopot.pl lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego:  Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji, ul. Marynarzy 4, pokój 3, 81-835 Sopot. Oferty składane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty do pobrania:

zapytanie_cenowe_kurs_komputerowy _19.06.2020

zał.1 do zapytania – FORMULARZ OFERTOWY_kurs_komputerowy _19.06.2020

zał. 2 do zapytania – wykaz osób do zapytania cenowego_kurs_komputerowy _19.06.2020

zał.3 do zapytania-OŚWIADCZENIE_BRAK_POWIĄZAŃ_kurs_komputerowy _19.06.20201