Stowarzyszenie na Drodze Ekspresji informuje, że na zapytanie cenowe na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia zawodowego  Kurs inspektora ochrony danych osobowych, w wymiarze co najmniej 16 h w formie indywidualnej lub grupowej dla 1 uczestnika/uczestniczki, które miało być oferowane uczestnikom/uczestniczkom projektu „Sopot Aktywni Mieszkańcy”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestników nie wpłynęła żadna oferta.