Stowarzyszenie na Drodze Ekspresji zaprasza do składania ofert na zorganizowanie
i przeprowadzenie szkolenia zawodowego które będzie oferowane uczestnikom/uczestniczkom projektu „Sopot Aktywni Mieszkańcy”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami
i potencjałem uczestników. Szkolenie będzie dotyczyć następującego zakresu:

Kurs inspektora ochrony danych osobowych, w wymiarze co najmniej 16 h w formie indywidualnej lub grupowej dla 1 uczestnika/uczestniczki.

 

Termin i sposób składania ofert:

 

Ofertę (wypełniony Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, Wykaz osób – załącznik nr 2 do niniejszego zapytania oraz oświadczenie o braku powiązań kapitałowych z zamawiającym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania) należy przesłać do dnia 10.06.2019r., do godz. 13:00 na adres e-mail: scop@sopot.pl lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego:  Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji, ul. Marynarzy 4, pokój 3, 81-835 Sopot. Oferty składane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty do pobrania:

zapytanie_cenowe_kurs_inspektor_ochrony_danych_osobowych_03.06.2019

zał.1 do zapytania – FORMULARZ OFERTOWY_kurs_inspektor_ochrony_danych_osobowych_03.06.2019

zał. 2 do zapytania – wykaz osób do zapytania cenowego_kurs_inspektor_ochrony_danych_osobowych_03.06.2019

zał.3 do zapytania-OŚWIADCZENIE_BRAK_POWIĄZAŃ_kurs_inspektor_ochrony_danych_osobowych_03.06.2019