W wyniku przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji zapytania cenowego na zrealizowanie usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkolenia zawodowego: Pracownik administracyjno-biurowy dla 1 osoby, minimum 30 h szkolenia (indywidualne lub grupowe) wpłynęły 2 oferty:

Oferta nr 1.
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
80-830 Gdańsk, ul. Długi Targ 46/47

Oferta nr 2.
Alfa Edukacja Michał Grelus
91-496 Łódź, ul. Świtezianki 8/53

Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji jako zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w niniejszym postępowaniu w oparciu o kryteria cena brutto/doświadczenie trenera:

Oferta nr 1 uzyskała 81,02 punktów.
Oferta nr 2 uzyskała 100,oo punktów.

W związku z powyższym została wybrana oferta nr 2 Alfa Edukacja Michał Grelus 91-496 Łódź, ul. Świtezianki 8/53.

Stowarzyszenie na Drodze Ekspresji zaprasza do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia zawodowego które będzie oferowane uczestnikowi projektu „Sopot Aktywni Mieszkańcy”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestnika. Szkolenie będzie dotyczyć następującego zakresu:

Pracownik administracyjno-biurowy dla 1 osoby, minimum 30 h szkolenia
( indywidualne lub grupowe ).

Termin i sposób składania ofert:

Ofertę (wypełniony Formularz ofertowy załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, Wykaz osób – załącznik nr 2 do niniejszego zapytania) należy przesłać do dnia 17.11.2017r., do godz. 10:00 na adres e-mail: scop@sopot.pl lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego:  Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji, ul. Marynarzy 4, pokój 3, 81-835 Sopot. Oferty składane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty do pobrania:

  1. zapytanie cenowe_szkolenie pracownik adm. biurowy
  2. zał.1 FORMULARZ OFERTOWY szkolenie zawodowe
  3. zał. 2 Wykaz osób_do zapytania cenowego

Otwórz się na nowe perspektywy zawodowe i zgłoś się już dziś !

S o p o t   – A a k t y w n i   M i e s z k a ń c y
A k t y w i z a c j a     o s ó b   z   n i e p e ł n o s p r a w n o ś c i a m i
I n d y w i d u a l n a   ś c i e ż k a   r o z w o j o w a

Pomożemy Ci:

• określić Twoje mocne strony,
• zaplanować rozwój zawodowy,
• przygotować się do poszukiwania pracy: napisać CV, list motywacyjny,
• zaadoptować się w miejscu pracy ( będziemy towarzyszyć Ci tak długo
aż osiągniesz samodzielność na stanowisku pracy).

Oferujemy treningi umiejętności miękkich, podczas których dowiesz się:

• jak efektywniej organizować sobie czas,
• jak sobie radzić ze stresem,
• jak skuteczniej się komunikować,
• jak zadbać o swój wizerunek.
Pomożemy Ci także ustalić, które umiejętności  wymagają rozwinięcia, następnie podczas szkoleń i indywidualnych konsultacji będziesz nad nimi pracował.
Warsztaty poszukiwania pracy:
Zapoznasz się na nich z aktualnymi trendami na rynku pracy, oczekiwaniami pracodawców i dowiesz się, co zrobić, by znaleźć pracę.

Zgłoś się  do naszego projektu SOPOT – AKTYWNI MIESZKAŃCY i skorzystaj z pomocy:

– Asystenta osobistego ( budowanie i monitoring indywidualna ścieżki rozwoju i reintegracji),

-Psychologa/ doradcy zawodowego (rozwój kompetencji, poradnictwo, warsztaty rozwoju osobistego),

-Trenera pracy (wsparcie w miejscu pracy).

 

Udział w projekcie jest bezpłatny. Oferta jest skierowana do osób mieszkających w Sopocie.

 Zadzwoń: 512 685 156 lub 513 743 810

Napisz: scop@sopot.pl